Go-Assembly

今天发现一个好玩的网站,可以在线将 GoLang 代码编译成汇编,而且可以每条语句都可以一一对应。

例如: https://godbolt.org/z/fib1x1

比较字符串判空的两种写法效率是否一样,可以直接看编译后的汇编,结果显示汇编是一样的,所以这两种写法对于 GoLang 编译器来说其实是一样的。

func isEmpty1(s string) bool {
  return s == ""           // pcdata $2, $0
                    // pcdata $0, $1
                    // movq  "".s+16(SP), AX
                    // testq  AX, AX
                    // seteq  "".~r1+24(SP)
                    // ret
}
func isEmpty2(s string) bool {
  return len(s) == 0         // pcdata $2, $0
                    // pcdata $0, $1
                    // movq  "".s+16(SP), AX
                    // testq  AX, AX
                    // seteq  "".~r1+24(SP)
                    // ret
}
Copyright © lowzj all right reserved,powered by GitbookLast Modified: 2023-03-12 01:06

results matching ""

  No results matching ""